Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Ödeyecekleri Ticari İletişim Geliri Üst Kurul Payının % 1,5’a Düşürülmesi Hakkında

07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 68 inci maddesi ile yapılan değişiklikle 6112 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yüzde üç” ibaresi “yüzde bir buçuk” olarak değiştirilmiştir. Değişiklik Kanunun Resmi Gazetenin yayımlandığı tarih olan 07/09/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Eylül 2016 tarihinde elde etmiş oldukları ticari iletişim gelirlerini Ekim 2016 ayı sonuna kadar verecekleri beyannamelerinde 01-06 Eylül günlerine isabet eden 6 (altı) günlük bölümü % 3 oranı üzerinden 07/09/2016 tarihinden sonra elde edecekleri ticari iletişim gelirlerini ise % 1,5 oranı üzerinden hesaplayarak Üst Kurula beyan etmeleri gerekmektedir.

www.rtuk.org.tr